GDPR

Mateřká škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Mateřká škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřká škola Olomouc, Michalské stromořadí11, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání,
 2. zajištění předškolního vzdělávání,
 3. zápis k základnímu vzdělávání,
 4. zajištění základního vzdělávání,
 5. zájmové vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

Příspěvková organizace, adresa Michalské stromořadí 11, 779 00 Olomouc, IČ: 75029626, telefon: +420 739 217 331, e-mail ms.michstrom@volny.cz ID datové schránky: kdnkvys

 Mateřká škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11 Olomouc, telefon: +420 588 488 603, e-mail poverenec.skoly@olomouc.eu, ID datové schránky: kazbzri.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřkou školu Olomouc, Michalské stromořadí 11, Příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřkou školou Olomouc, Michalské stromořadí 11, Příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.
Náklady na pořízení kopií

 1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A4:
  • jednostranná ... 1,50 Kč
  • oboustranná ... . 3,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A3:
  • jednostranná ... 3,00 Kč
  • oboustranná ... 6,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A4:
  • jednostranná ... 6,00 Kč
  • oboustranná ... 12,00 Kč
 1. Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A3:
  • jednostranná ... 12,00 Kč
  • oboustranná .... 24,00 Kč
 1. Za skenování černobílé nebo barevné kopie formátu A4/A3: 3 Kč.
 2. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná  cena za pořízení kopie podle ceníků komerčních poskytovatelů kopírovacích služeb.
 3. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných mateřskou školou Michalské stromořadí 11, příspěvkovou organizací se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Čl. II.
Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD (včetně obalu)... 13 Kč
 2. 1 ks DVD (včetně obalu)... 15 Kč
 3. Jiný technický nosič dat (USB)... podle pořizovací ceny.

 

Čl. III.
Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

 

Čl. IV.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 230 Kč. V případě započaté hodiny bude částka poměrně krácena. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 

Čl. V.
Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.
 2. Úhrada za poskytnutí informací se provádí bankovním převodem (bankovní účet182 021 362/0300 vedeném u ČSOB , variabilní symbol 11), a to vždy před poskytnutím informace na základě oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace a tam uvedených údajů k platbě.
 3. Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1.1.2020